InPost Przedstawia Rewolucyjn? Us?ug?: Przesy?ki Mi?dzynarodowe z Paczkomatów

Rafa? Brzoska, prezes InPostu, ujawni? szczegó?y planowanej ekspansji firmy. Dzi?ki nowej us?udze, klienci b?d? mogli wysy?a? i odbiera? przesy?ki nie tylko w Polsce, ale równie? pomi?dzy paczkomatami oraz adresami w innych krajach. Po przeprowadzonych udanych testach w Europie Zachodniej, gdzie dostarczono ponad 50 milionów paczek, InPost planuje rozpocz?cie dzia?alno?ci tak?e na rodzimym rynku.

Czy Inpostem mo?na wyslac paczk? za granic??

Ca?o?? realizowana jest przez firm? DHL, a czas dor?czenia wynosi 3 dni (czyli dzie? krócej). Z uwagi na powy?sze, Poczta Polska przeprasza za wszelkie niedogodno?ci zwi?zane z nieterminow? realizacj? us?ug do wspomnianego kraju. Prezes InPostu przy okazji zaznaczy?, ?e firma ma ju? do?wiadczenie w przesy?kach mi?dzynarodowych. W samym 2023 roku zrealizowa?a ich a? 50 mln, bo ??czono poszczególne rynki, np.

Mo?esz ?ledzi? do 5 paczek jednocze?nie

  1. W firmie UPS mo?esz skorzysta? z ta?szej us?ugi ekonomicznej lub dro?szej us?ugi ekspresowej, gdzie paczki dor?czane s? nawet w 48 godzin.
  2. Prezes InPostu przy okazji zaznaczy?, ?e firma ma ju? do?wiadczenie w przesy?kach mi?dzynarodowych.
  3. Podczas ekspansji na inne rynki firma ta nie tylko rozwija?a si? organicznie, ale równie? kupowa?a inne spó?ki.
  4. W perspektywie 5 najbli?szych lat w mie?cie zostanie rozstawionych 1000 nowoczesnych urz?dze?.
  5. Pomimo tego, ?e na chwil? obecn? nie oferujemy wysy?ek z Polski do innego kraju, to z naszych urz?dze? mog? korzysta? mieszka?cy wielu pa?stw w ró?nych cz??ciach ?wiata.

Wi?cej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przys?uguj?cych Ci prawach znajduje si? w Polityce Prywatno?ci. W zwi?zku utrudnieniami w transporcie i systematycznym przywracaniem transportu lotniczego, Poczta Polska realizuje us?ugi zagraniczne w ograniczonym  zakresie. Aktualne informacje o mo?liwo?ciach wysy?ki przesy?ek zagranicznych dost?pne s? tutaj. W zwi?zku utrudnieniami w transporcie i przywracaniem transportu lotniczego Poczta Polska realizuje us?ugi zagraniczne w ograniczonym zakresie. Tu mo?emy skorzysta? z us?ugi instytucji Deutsche Post, a dok?adnie Deutsche Post/DHL, który realizuje przesy?ki mi?dzynarodowe. W tej opcji, w zale?no?ci od gabarytów paczki, zap?acimy od 17.99 EUR – 44.99 EUR.

Nadaj? w Paczkomat® InPost lub w PaczkoPunkcie

Skorzystaj z dodatkowych rozwi?za?, które u?atwiaj? planowanie wysy?ki i dostawy, takie jak dodatkowe ubezpieczenie, czy opcja monitoringu online ich statusu. To by?o ponad 50 mln przesy?ek, wi?c do?wiadczenie w tej materii posiadamy. Obecnie przesy?ki mi?dzynarodowe najtaniej mo?esz nadawa? w serwisie Furgonetka. Wystarczy tylko wej?? w cennik mi?dzynarodowy i zaznaczy? kraj nadania oraz odbioru przesy?ki.

Rekordowy rok 2023

Op?ata za przesy?k? o gabarycie C wynosi 15,99 z?. Najtaniej, bo 68,99 z? zap?acimy za 5 kg paczk? do Niemiec w us?udze UPS – 73,99 z?. Za transport paczki do Niemiec z firm? DPD zap?acimy 82,89 z?, a za GLS 84,89 z?. Sami mo?emy wybra?, któr? firm? kuriersk? przetransportujemy nasz? paczk? do Niemiec.

Jak najszybciej wys?a? paczk? za granic??

Jedn? z nich by? francuski Mondial Relay, który pozwoli? InPostowi wej?? do Francji, a tak?e Belgii, Hiszpanii, Holandii i Portugalii. Przewo?nik ten korzysta? z zupe?nie innego systemu logistycznego oraz s?u??cego do ?ledzenia paczek ni? ten, który dzia?a na przyk?ad w Polsce, we W?oszech czy Wielkiej Brytanii. Unifikacja systemów jest konieczna, by sprawnie i tanio dostarcza? przesy?ki mi?dzy ró?nymi krajami, w których InPost jest dost?pny ze swoimi us?ugami. Mimo ambitnych planów, InPost stoi przed pewnymi wyzwaniami. Ekspansja na zagraniczne rynki wymaga solidnej integracji systemów oraz infrastruktury z lokalnymi operatorami. Jednak?e, firma jest pewna, ?e dzi?ki swojemu do?wiadczeniu oraz sprawdzonym rozwi?zaniom, z sukcesem sprosta tym wyzwaniom.

Jak nada? paczk? w Managerze Paczek

Ile b?dzie kosztowa?o wys?anie paczki za granic? w ramach oferty InPost Cross Border? Koszt dor?czenia przesy?ki o wadze do 5 kg na adres domowy do jednego z wybranych krajów waha si? od 34,63 z? do 70 z? netto. Mo?e si? to przyda? na przyk?ad wtedy, gdy b?dziemy chcieli wys?a? prezent osobie mieszkaj?cej zagranic?.

W ca?ej Wielkiej Brytanii mamy ju? 838 Paczkomatów. A mo?e wypad?o Ci co? pilnego i nie zd??ysz odebra? swojej paczki? Mo?esz wygodnie i szybko przed?u?y? czas pobytu paczki w automacie Paczkomat i zyska? dodatkowe 24 h na jej odbiór. Zrobisz to teraz w aplikacji InPost Mobile – nowa us?uga kosztuje 7,99 z? i mo?na z niej korzysta? wielokrotnie. W firmie UPS mo?esz skorzysta? z ta?szej us?ugi ekonomicznej lub dro?szej us?ugi ekspresowej, gdzie paczki dor?czane s? nawet w 48 godzin. Paczki do Niemiec i Holandii jad? 2- 3 dni robocze, a do W?och ?rednio 5 dni roboczych.

W?ochy to kolejny du?y rynek e-commerce, na którym rozwijamy sie? naszych Paczkomatów. W Italii dzia?a obecnie 340 urz?dze?, a w planach s? kolejne. Klienci, którzy lubi? odbiera? przesy?ki z Paczkomatów, mog? to robi? równie? w Austrii – pierwsze maszyny dzia?aj? ju? w Salzburgu. W perspektywie 5 najbli?szych lat w mie?cie zostanie rozstawionych 1000 nowoczesnych urz?dze?. Przy zakupach w sklepie internetowym wybierz opcj? dostawy do automatu Paczkomat.

Przesy?ki mi?dzynarodowe maj? by? dost?pne w dla wszystkich, czyli zarówno klientów indywidualnych, jak i klientów firmowych, w tym sklepy. Poczta Polska dzia?a na ca?ym globie, codziennie dostarczaj?c przesy?ki w najdalsze zak?tki ?wiata. Paczki, przesy?ki kurierskie z Poczt? Polsk? zawsze dotr? na czas, dok?adnie tam, dok?d je zaadresowa?e?.

Podaj swój numer telefonu i adres e-mail oraz wybierz Paczkomat, który znajduje si? w najbardziej dogodnej dla Ciebie lokalizacji. Przesy?ki zagraniczne – nadawanie Na stronie InPost jest tzw. Cross Border Manager, do którego trzeba si? zalogowa?, podaj?c stosowny adres e-mail oraz has?o. Nast?pnie nale?y stworzy? now? przesy?k? mi?dzynarodow? i zaznaczy?, czy b?dziemy wk?ada? j? do Paczkomatu, czy zamawia? kuriera. Na koniec roku InPost mia? Paczkomatów oraz punktów nadania i odbioru (PUDO).

Wybierz odpowiednie opakowanie do Twojej przesy?ki mi?dzynarodowej, pami?taj ?e w transporcie za granic? b?dzie sortowana co najmniej 3 razy. W przypadku ruchomej zawarto?ci wykorzystaj– papier, styropian lub specjalne wype?niacze. Ca?kiem niedawno og?osili?my, ?e nasze Paczkomaty znajduj? si? ju? przy sklepach LIDL w Londynie, Birmingham i Manchesterze. Brytyjscy klienci mog? odbiera? w Paczkomatach przesy?ki zamówione w m.in.

Przesy?ki nadasz w placówce pocztowej lub bezpo?rednio u naszego kuriera. Informujemy o sprawach istotnych dla ca?ego kraju, jak i o najnowszych wiadomo?ciach z ca?ego ?wiata. Naszym g?ównym celem Forex Diamond EA jest rzetelne informowanie o najwa?niejszych wydarzeniach w kraju i na ?wiecie. Posiadamy ponad 20 letnie do?wiadczenie, zosta?o nam przyznanych wiele nagród i wyró?nie? za nasze dzia?anie.

Nast?pnie poni?ej wy?wietli si? lista kurierów obs?uguj?cych zagraniczne paczki wraz z dok?adnymi cenami nada?. Rafa? Brzoska, prezes InPost, potwierdzi?, ?e jeszcze w tym roku wprowadzone zostan? Bitcoin: BTC /USD (BTC = X) Adwokat wybrany w Senacie mi?dzynarodowe przesy?ki mi?dzy Paczkomatami w ró?nych pa?stwach, w których dzia?a polska firma. Na razie nie chce zdradza? konkretnej daty, ale jest to jeden z projektów na najbli?sze miesi?ce.

InPost, lider w dziedzinie us?ug kurierskich w Polsce, og?osi? plany uruchomienia nowej us?ugi, która przyniesie ogromne udogodnienia dla klientów. Wed?ug informacji podanych przez Brzosk?, InPost planuje uruchomienie us?ugi przesy?ek mi?dzynarodowych w dziewi?ciu krajach. W Polsce klienci b?d? mogli korzysta? z tej us?ugi, aby wysy?a? i odbiera? paczki z Francji, Holandii, Luksemburga, Portugalii, Hiszpanii, W?och i Wielkiej Brytanii. Co istotne, us?uga nie b?dzie ograniczona wy??cznie dla klientów biznesowych – osoby fizyczne równie? b?d? mia?y dost?p do tej formy przesy?ek. Przed InPostem stoj? ró?ne wyzwania, a najwi?kszym z nich jest odpowiednie scalenie systemów w ró?nych krajach. Podczas ekspansji na inne rynki firma ta nie tylko rozwija?a si? organicznie, ale równie? kupowa?a inne spó?ki.

Kurierzy InPostu przewie?li 892 miliony przesy?ek, o 20% wi?cej ni? rok wcze?niej. 2023 rok zako?czy? si? dla Grupy InPost rekordowymi wynikami. ??czny przychód firmy si?gn?? kwoty Firmowa firma portfolio Frontier IP uruchamia pierwszy produkt komercyjny 8,86 miliarda z?otych i by? o 25% wy?szy ni? rok wcze?niej. Zysk operacyjny z dzia?alno?ci (EBIT) wzrós? z kolei o 59% rok do roku, osi?gaj?c warto?? 1,5 miliarda z?otych.

Kurierem InPost paczki do W?och ju? od 61,88 z? brutto! Teraz z paczkomatu InPost wy?lesz przesy?k? nie tylko do Ukrainy i do innej miejscowo?ci w Polsce, ale tak?e do ka?dego kraju Unii Europejskiej. Jest to jeden z projektów, który w 2024 roku ujrzy ?wiat?o dzienne. Nie podam jeszcze daty, powiem tylko, ?e idziemy zgodnie z planem i b?dzie szansa wys?ania prezentów znajomym czy rodzinie w Portugalii z polskiej maszyny jeszcze w tym roku. Us?uga EMS realizowana do ponad 170 krajów na ca?ym ?wiecie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.